Traditioneel én eigentijds.

20 juni 2018 | 7 Tammuz 5778

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het complete Studieprogramma 5778 is via deze link beschikbaar. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice. 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat
Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur.

Sidoer-Hebreeuws voor beginners. Heeft u moeite met het volgen van de Hebreeuwse teksten tijdens de diensten of kent u het Hebreeuwse alfabet nog niet? Voor deze 10 delige cursus is geen voorkennis vereist. Aan de hand van veel voorkomende woorden en stukjes tekst uit de Sidoer gaat u met een ervaren docent aan de slag met alle letters én klinkertekens in het Hebreeuws. Zo kunt u spelenderwijs uw kennis van de taal vergroten en ook echt lezen welke - vaak bekende - teksten er uitgesproken worden tijdens de dienst. Op zondagochtenden, dus ideaal voor ouders van kinderen die Talmoed Tora les volgen, maar uiteraard voor iedereen die (beter) Hebreeuws wil kunnen lezen. Data: Zondagochtenden 10 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 28 januari, 25 februari, 11 en 25 maart, van 10.15 - 12.15 uur. Cursusgeld: € 80, minimaal aantal deelnemers: 10.

Tikoen olam door muziek. Stel dat je de wereld zou willen verbeteren, een wens die diep geworteld is in ons Jodendom; waar moet je beginnen en vooral: hoe? Eén ding is zeker: in je eentje lukt het niet! Kan de wereld verbeterd worden door muziek? In deze cursus gaan we samen met Gilad Nezer op zoek naar een antwoord. Muziek is een communicatiemiddel dat vaak krachtiger is dan taal. Met muziek zet je een sfeer neer waarbij mensen nader tot elkaar kunnen komen. Deze toenadering gebeurt soms binnen minuten. In deze cursus wordt muziek ten gehore gebracht en gaan we aan het werk. Data: dinsdagen 17 oktober, 14 en 28 november, van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 20.

Eretz 'Oni - de Joden van Egypte. In Tenach lezen we dat de Joden vierhonderd jaar verbleven in eretz ‘oni, dat ellendige land (Ber. 41:52). Volgens sceptici berust het verhaal op een mythe. Door de egyptologie is er echter veel bekend: over de relatie tussen het oude Egypte en Kenaän, “Aziatische” krijgsgevangenen, rondtrekkende proto-Israëlieten en ontstaan van het monotheïsme. Diverse theorieën over de uittocht komen in de eerste les aan bod. De tweede les gaat over hoe Egypte later in de Westerse en rabbijnse geschiedenis tot de verbeelding bleef spreken, tot de dag van vandaag toe. Data: dinsdagen 9 en 16 januari, van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 15.

Met knikkende knieën: minhag LJG-Amsterdam. Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? Rabbijn Menno ten Brink geeft onder het motto ’Met knikkende knieën’ een cursus over het hoe en wat tijdens de sjoel-diensten. Deze cursus is laagdrempelig, kennis van Hebreeuws is niet noodzakelijk. De verschillende minhagiem (gewoonten) zullen aan de hand van de sidoer worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer ‘knikken we met de knieën’, wanneer zeggen we amen, hoe werken alle mitswot tijdens de diensten? We zullen deze ook oefenen. En we bekijken hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan. Een leerzame, leuke, en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoeldiensten zeker zal verlagen. Datum: dinsdag 6 februari, van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 5.

Religieus geweld: niet in mijn naam. Het geweld dat gepleegd wordt in naam van de Joodse, Christelijke of Islamitische God kan mensen doen verzuchten: Weg met die God! Maar volgens rabbijn Jonathan Sacks is de oplossing niet om religie te elimineren. Secularisatie heeft het Westen zijn identiteit ontnomen en kan met de rede de strijd tegen het religieus extremisme niet winnen. In drie delen biedt Sacks zijn boodschap aan. Hij begint met een analyse van het religieus extremisme. In deel 2 levert hij een alternatieve uitleg van de verhalen van Genesis. En in het slotdeel een model voor de Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam) om in vrede met elkaar te leven. De cursus wordt gegeven door Naud van der Ven en zal, overeenkomstig die driedeling, bestaan uit drie opeenvolgende avonden. Data: dinsdagen 13, 20 en 27 februari, van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 20.

Elija de profeet. Wie is deze profeet Elija? Waarom zetten we tijdens de Seider de deur voor hem op een kier? Was hij een moraalridder? Kon hij wonderen verrichten? Waarom moest hij vluchten? Stierf hij nu wel of niet? Elija’s leven wordt beschreven in het boek Koningen1, hoofdstukken 17–19. Daarnaast zijn er talloze verhalen, midrasjiem, rond deze profeet. In deze cursus willen we hem beter leren kennen en zijn belang voor ons onderzoeken. De cursus wordt gegeven door Channa van Unen en zal bestaan uit drie opeenvolgende avonden. Data: dinsdagen 6 en 13 maart van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 15.

Pirkei Avot.  De Pirkei Avot, Spreuken der Vaderen, zijn een ware leidraad voor een goed en gelukkig leven. Ook na bijna twee millennia heeft dit deel van de Misjna (Mondelinge Leer) nog steeds niets aan waarde ingeboet. Traditiegetrouw worden deze leefregels bestudeerd in de Omer-weken tussen Pesach en Sjawoe’ot en die traditie gaan wij met deze cursus kracht bijzetten. Op drie Sjabbatot zullen wij aan de hand van de inspirerende vertaling van Leo Mock en Marcel Poorthuis, door close reading en uitstapjes naar de Talmoedische en de Chassidische midrasj, op zoek gaan naar de diepere dimensies die deze juwelen van levenswijsheid te bieden hebben. Data: sjabbatot 7 en 21 april en 12 mei van 13.00 - 15.00 uur. Cursusgeld: € 20.

Spinoza's Ethica. Deze cursus behandelt de delen 1 en 2 van de Ethica, die gaan over respectievelijk God en de menselijke geest. Gewenst is het daarom dat de cursisten een exemplaar van de Ethica meenemen om gezamenlijk te kunnen lezen. De vragen waar we ons mee bezig houden zijn: Wat is Spinoza's God? Hoe bewijst Spinoza dat God bestaat? Hoe kunnen we begrijpen dat alles in God is en niets zonder God bestaat noch denkbaar is? Is Spinoza's God met het (liberale) jodendom in overeenstemming te brengen? Is Spinoza's God wel in overeenstemming te brengen met de moderne wetenschap? Wat betekent het om God te kennen en lief te hebben, en om zo tot het ware geluk te komen? Data: dinsdagen 3, 10, 17 en 24 april van 20.00 - 22.00 uur. Cursusgeld: € 30.

Studiereis naar Georgië. Van 30 april t/m 7 mei 2018 organiseert het Studiecentrum een 8-daagse reis naar Georgië. De reis is al volgeboekt.

 

bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie over de identiteit van de progressieve Jood in de 21e eeuw zetten we voort in 2014. Inmiddels heeft deze sessie onder grote belangstelling plaatsgevonden op zondag 30 november jl. Drie thema's stonden daarbij centraal: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Na een welkomstwoord van onze voorzitter Fred Salomon, besprak Bart Wallet de veranderende rol van het Jodendom in de Nederlandse samenleving vanaf de oorlog tot heden, bekeken vanuit een sociaal perspectief. Een verkorte versie van deze lezing kunt u hier nalezen. De discussieleiders: Channa Meyer, Joram Rookmaaker en Naud van der Ven gingen vervolgens met drie groepen in discussie over de thema's, waarvan hier een samenvatting van het besprokene. 

Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Advertentie
Doreen Pinkus, Graphic Design, ook van deze website

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie