Traditioneel én eigentijds.

23 september 2020 | 5 Tishri 5781

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen


Algemeen
Gan Hasjalom Amstelveen
Gan Hasjalom Hoofddorp 

Grafrechten
De begrafenis
De matséwa (grafsteen)
Onderhoud
Verzekeren
Codicil 
Routebeschrijvingen

Algemeen 
De stichting Gan Hasjalom, nauw verbonden met de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, beheert twee begraafplaatsen; één in Hoofddorp, ingericht in 1937 en één in Amstelveen, ingericht in het jaar 2002. De stichting Gan Hasjalom faciliteert lewajot van alle Joden die Gan Hasjalom als hun laatste rustplaats kiezen. Op de begraafplaats in Amstelveen heeft de stichting de beschikking over faciliteiten ten behoeve van de tahara, een aula en een ontvangstruimte. Ook in geval van een lewaja in Hoofddorp vindt de uitvaartdienst en de condoleance bijeenkomst in Amstelveen plaats. Op Sjabbat en joodse feestdagen kunnen geen van beide begraafplaatsen worden bezocht.

Gan Hasjalom Amstelveen 
De begraafplaats is open voor bezoek van zondag tot en met vrijdag. Van 1 april tot 1 oktober van 08.00 tot 20.00 uur en van 1 oktober tot en met 31 maart van 08.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de begraafplaatsen is voor gemachtigden (met pas of code). Voor overig bezoek is het mogelijk een afspraak te maken met de beheerder, Tsippora Turak. Dit kan via tel.nr. 06- 417 496 14 of via mail beheerderganhasjalom@gmail.com.

Gan Hasjalom Hoofddorp
De begraafplaats is open voor bezoek op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden, op zondagen en op algemeen erkende feestdagen is de toegangsweg tot de begraafplaats voor auto’s met een hek afgesloten. Een poort voor voetgangers is altijd open. Indien u buiten de openingstijden toch per auto de begraafplaats wenst te bezoeken, dan kunt u een sleutel van het toegangshek verkrijgen. Deze sleutel is voor €15,- te koop bij het secretariaat van de Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, Amsterdam. Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Grafrechten
Ten aanzien van het tarief voor een grafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de LJG-gemeenten in Nederland. Voor personen die LJG-lid zijn geworden nadat zij de 50-jarige leeftijd hebben bereikt en die overlijden binnen vijf jaar na aanvang van het lidmaatschap, geldt een aangepast leden-tarief. Het tarief van het grafrecht is voor beide begraafplaatsen, Hoofddorp en Amstelveen, gelijk.

Het is mogelijk een of meerdere graven te reserveren. Reservering geschiedt door middel van het vooruitbetalen van het verschuldigde grafrecht. Een reservering heeft een geldigheidsduur van 20 jaar. Na het verstrijken van die termijn kan de reservering meerdere malen worden verlengd, steeds voor een periode van 10 jaar. Bij een overlijden wordt voor de partner en/of familielid(en) belendende graf/graven gereserveerd.

Het grafrecht op Gan Hasjalom is eeuwigdurend. De graven worden niet geruimd.

De begrafenis
Wanneer een persoon, die Gan Hasjalom tot zijn of haar laatste rustplaats heeft bestemd, komt te overlijden, wordt als eerste de LJG ingeschakeld. Dit is vaak al gebeurd vóórdat de persoon in kwestie is overleden. De rabbijn of zijn plaatsvervanger zal immers - bijvoorbeeld in geval van ziekte - de zieke thuis of in het ziekenhuis bezoeken en hem/haar en de familie bij het stervensproces en het afscheid nemen bijstaan. Na het overlijden bezoekt de rabbijn of zijn plaatsvervanger de nabestaanden. Bij dit bezoek vindt de bespreking van alle regelingen met betrekking tot de begrafenis en/of crematie (zie hierna) plaats. De daarbij gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door een van de erfgenamen of door de executeur testamentair. Op basis van het ondertekende document wordt door het Rabbinaat en de Chewra Kadisja van de LJG Amsterdam de begrafenis volledig verzorgd. De nabestaanden treffen niet zelfstandig regelingen met een begrafenisondernemer. Voor de overige aspecten van de begrafenis, zoals de aangifte bij de Burgerlijke Stand, dragers, rouwauto’s, plaatsen van advertenties en dergelijke, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Uitvaartzorgcentrum Zuid te Amsterdam.De gebruikelijke gang van zaken kunt u nalezen in het boekje "Beartsot Hachajim, In het Land der Levenden", dat is uitgegeven door de Stichting Gan Hasjalom en verkrijgbaar bij het secretariaat van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Voor het voldoen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de begrafenis, met inbegrip van de grafrechten, ontvangen de nabestaanden één nota van Uitvaartzorgcentrum Zuid. Bij het maken van afspraken voor de begrafenis kan verlangd worden dat (een deel van) de kosten vooruit worden betaald.

De matséwa (grafsteen)
Kiezen voor een begrafenis op Gan Hasjalom brengt de contractuele verplichting met zich mee binnen een jaar na de begrafenis een gedenksteen op het graf te plaatsen. Nabestaanden zijn vrij in hun keuze van een steenhouwerij. Grafstenen dienen wel te voldoen aan door de LJG en Gan Hasjalom gestelde eisen, onder andere op het gebied van steensoort, afmetingen en tekst. De voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is op aanvraag verkrijgbaar en moet rechtsgeldig worden ondertekend door de steenhouwer voordat een vergunning tot plaatsing van een gedenkteken kan worden verleend.

Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats als geheel is inbegrepen in het bedrag van het grafrecht. Het is mogelijk om een individueel graf naar eigen wens te (laten) beplanten of anderszins in te richten, binnen de richtlijnen van de begraafplaats. Een graf inclusief de bijbehorende matséwa kan door de nabestaanden zelf worden onderhouden. Desgewenst kan het onderhoud worden uitbesteed aan de Stichting Gan Hasjalom. In het laatste geval kan een onderhoudscontact voor de duur van 10 of 20 jaar worden afgesloten of kunnen de kosten eeuwigdurend worden afgekocht. Onderhoud van de begraafplaatsen vindt gedurende het gehele jaar plaats. Contractueel onderhoud aan de matséwot geschiedt in de maanden voorafgaand aan de Hoge Feestdagen.

Verzekeren
De kosten van een begrafenis en een grafsteen zijn aanzienlijk. Wellicht wilt u uw nabestaanden niet belasten met deze kosten. Wij geven u ter overweging om voor dit doel geld te reserveren, bijvoorbeeld op een depositorekening bij een financiële instelling van uw keuze, of een uitvaartverzekering af te sluiten. Indien u mocht besluiten tot een verzekering, dan raden wij u met klem aan een verzekering te nemen die geld uitkeert en geen diensten (‘in natura’). De ‘in natura’ uitkeringen zijn niet toegesneden op joodse begrafenissen. Het is niet (meer) mogelijk de kosten van de gehele begrafenis en matséwa bij vooruitbetaling aan de stichting Gan Hasjalom te voldoen. Diegenen die in het verleden hebben vooruitbetaald, garanderen wij uiteraard een besteding van de gelden zoals met hen overeengekomen.

Codicil
Wellicht heeft u bepaalde wensen ten aanzien van uw begrafenis. Wij adviseren u daarover overleg te plegen met het Rabbinaat. Het verdient aanbeveling om uw wensen door middel van een codicil schriftelijk kenbaar te maken aan het Rabbinaat van de Liberaal Joodse Gemeente én aan uw nabestaanden. Wie een crematie overweegt wordt nadrukkelijk aangeraden dit van tevoren te bespreken met de plaatselijke rabbijn. Vragen Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen?

Voor vragen over religieuze aangelegenheden kunt u contact opnemen met een van de rabbijnen van een van de Liberaal Joodse Gemeenten. Voor alle andere vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Gan Hasjalom, mw. K. Markus.

Routebeschrijving/Bereikbaarheid Gan Hasjalom Amstelveen

De komende twee jaar zal er in Amstelveen gewerkt worden aan metro/sneltramlijn 51/5  in het kader van de nieuwe Amstelveenlijn, die eind 2020 moet worden opgeleverd. Ook zal de Beneluxbaan zelf bij drie kruisingen `ondervloers` gaan ter wille van een snellere doorstroming op die kruispunten. Dat heeft consequenties voor de bereikbaarheid van Gan Hasjalom Amstelveen.

Voor bezoekers per auto:

Wanneer u met de auto vanuit Amsterdam komt, kunt u niet meer bij afslag Kronenburg linksaf. In plaats daarvan rijdt u verder op de Beneluxbaan tot het volgende stoplicht. Daar slaat u linksaf (Straat van Messina) en gaat vervolgens op de volgende rotonde weer links de Eleanor Rooseveltlaan in. Bij de volgende rotonde slaat u rechtsaf naar de Saskia van Uylenburgweg en volgt de gebruikelijke weg naar Gan Hasjalom.

Wanneer u met de auto vanuit Amstelveen komt, slaat u een stoplicht eerder dan u gewend bent rechtsaf (Straat van Messina ). Vervolgens op de rotonde linksaf de Eleanor Rooseveltlaan in. Bij de volgende rotonde slaat u rechtsaf naar de Saskia van Uylenburgweg en volgt de gebruikelijke weg naar Gan Hasjalom.

Voor bezoekers per openbaar vervoer:

Wie met het openbaar vervoer komt, dient met het volgende rekening te houden:
De halte Kronenburg is inmiddels opgeheven en de halte Zonnestein wordt per 3 maart opgeheven. Tussen de twee haltes in is een nieuwe halte gemaakt: halte Biesbosch. Metro/sneltram 51 zal vanaf maart op dit traject niet meer rijden – bus 55 zal deze route overnemen. Tramlijn 5 zal wel blijven rijden, met als nieuwe halte dus halte Biesbosch.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van Gan Hasjalom Tsippie Turak  06-41749614 / beheerderganhasjalom@gmail.com

Routebeschrijving Gan Hasjalom Hoofddorp
Per openbaar vervoer Vanaf NS station Hoofddorp: 1- Neem bus 145 richting Amsterdam aan de zuidzijde van het station. Na ca. 10 minuten uitstappen bij de halte Vijfhuizerweg. Deze bus gaat 2x in het uur. 2- De uitgang van de begraafplaats Gan Hasjalom (en algemene begraafplaats de Wilgenhof) is nog 1 minuut lopen.

Vanaf Amsterdam, busstation Leidseplein: Neem bus 145 richting Leiden. Na ca. 45 minuten uitstappen bij de halte Vijfhuizerweg. Zie verder boven onder punt 2. Per auto a) Vanuit Gan Hasjalom Amstelveen: 1- Saskia van Uylenburgweg volgen tot stoplichten (kruising Beneluxbaan), links voorsorteren. 2- Bij stoplichten, trambaan over en meteen linksaf slaan (Beneluxbaan), richting Den Haag/Utrecht/S109 3- Neem afrit Schiphol/Haarlem/Ouderkerk/S109 4- Bij T-kruising rechtsaf, richting Ouderkerk/S109 5- Neem de oprit naar snelweg A9 richting Schiphol/Haarlem/S109 6- Neem afrit Badhoevedorp/Zwanenburg 7- Bij de rotonde rechtsaf 8- Bij T-kruising rechtsaf richting Hoofddorp/Vijfhuizen. 9- Bij de eerste (dubbele) stoplichten de brug over en linksaf richting Hoofddorp/Nieuw Vennep (u rijdt dan aan de rechterkant van de vaart) 10-Bij de stoplichten weg vervolgen 11-50 Meter na de stoplichten ligt de ingang van de Algemene Begraafplaats en Gan Hasjalom aan de rechterhand 12-Rijd het perceel op tot aan de parkeerplaats van de begraafplaats Gan Hasjalom

b) Vanuit Amsterdam: Snelweg A4 richting Den Haag Neem afrit Haarlem (A9) Neem afrit Badhoevedorp/Zwanenburg, zie verder onder “Vanuit Gan Hasjalom Amstelveen” vanaf punt 6.

c) Vanuit Den Haag / Rotterdam: Snelweg A4 richting Amsterdam Neem afrit Hoofddorp/Aalsmeer Bij de stoplichten linksaf richting Hoofddorp/Heemstede. (N 201) Neem afrit Zwanenburg. Ga bij de stoplichten over de brug en dan rechtsaf richting Badhoevedorp/Zwanenburg. 50 meter vóór de volgende stoplichten ligt de ingang van de Algemene Begraafplaats en Gan Hasjalom. Rijd het perceel op tot aan de parkeerplaats van de begraafplaats Gan Hasjalom

d) Vanuit Utrecht: Snelweg A2 richting Amsterdam. Neem afrit Haarlem/Schiphol, (A9). Neem afrit Badhoevedorp/Zwanenburg. Zie verder bij ‘Vanuit Gan Hasjalom Amstelveen’ vanaf punt 7.

e) Vanuit Haarlem: Snelweg A9 richting Amstelveen/Utrecht. Neem afrit Badhoevedorp en dan de 1e mogelijkheid rechtsaf Rijd door tot de T-kruising en zie verder “Vanuit Gan Hasjalom Amstelveen” vanaf punt 8.

Van Gan Hasjalom Hoofddorp naar Gan Hasjalom Amstelveen

Per auto Bij het verlaten van de weg van de begraafplaats, linksaf. Bij de stoplichten, rechtdoor. Bij de volgende stoplichten, rechtsaf, over de brug en rechtdoor. Bij de volgende mogelijkheid, linksaf. Weer bij de volgende mogelijkheid, linksaf. Dit is de oprit naar snelweg A9 richting Utrecht Neem afslag 4; Ouderkerk a/d Amstel. Bij het kruispunt linksaf. Bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf, de Oranjebaan op. Bij het tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amsterdam (vóórdat u onder een viaduct doorgaat), rechtsaf de Beneluxbaan op. Bij het tweede verkeerslicht rechtsaf richting “Kronenburg-Uilenstede” (wit bord). U rijdt nu op de Saskia van Uylenburgweg. De Saskia van Uylenburgweg weg helemaal uitrijden. De weg eindigt op de parkeerplaats naast Gan Hasjalom Amstelveen. N.B. De parkeerplaatsen op het terrein van Gan Hasjalom Amstelveen zijn uitsluitend bestemd voor invaliden.

© Stichting Gan Hasjalom januari 2019 Druk- en zetfouten voorbehouden

 

Nieuws

Alle informatie over reserveren en aanmelden voor de diensten van de Hoge Feestdagen via ZOOM. En u kunt een nieuwe 3e film bekijken. Lees meer >>
Lees de derasja van rabbijn Menno ten Brink. Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website